14 Nisan 2018 Cumartesi

Değersiz Olmak

Hiç bir değeri olmayan, dünya üzerinde hiç bir anlamı olmayan kişilerin psikolojik bozukluk ve dengesizlikleri üzerinde düşünmek yararlı olur. Anlamsız ve etkisiz davranışlarla varlıklarına anlam kazandırma çabaları nafile.

4 Nisan 2018 Çarşamba

İthalat Vergisi ve İhracat Teşviği

İthalattan alınan vergiyi kim ödüyor?
İhracata verilen teşviklerden kim yararlanıyor?

Enerji Maliyeti Düşüyorsa....

Benzin ve elektrik fiyatları niye artıyor?

23 Şubat 2018 Cuma

Who is the only decent person in a village of psychopaths and low-lifes?

WHO?

"Kader" nedir?

Rachel Cusk: "Fate is merely the reverbation of other people's will, a tale scripted not by some universal storyteller but by people who would elude justice for as long as their actions were met with resignation rather than outrage."

18 Şubat 2018 Pazar

2042 - 2068

18 Şubat 2042 Salı İstanbul
Güneşli bir gün. Dışarısı 8 derece.

28 Ağustos 2017 Pazartesi

KANUN HAZIRLAMA ve ÇIKARMANIN SAĞLIKLI YOLU - 10 Mayıs 2004

Yeni Türk Ceza Kanunu tasarısının son iki maddesi kabul edilmeden komisyona geri çekilmesi ile başlayan tartışma ortamını değerlendirmeye çalışırken yaptığım araştırmaya göre mevcut hukuk fakültelerimizde “tasarı/teklif hazırlama ve kanunlaştırmanın adımları”nı içeren ve tartışan bir ders yok imiş.

“Sağlıklı bir şekilde kanun hazırlamanın adımları ne olmalı?” sorusunun cevaplarını aramayı öneriyorum. Bu cevapları, beklenen Avrupa Birliği üyeliğimiz nedeniyle AB normlarına uygun vermeliyiz. AB ülkelerinde kullanılan prensipler ile süreç aşamalarına dayanarak aşağıdaki önerileri yapmak istiyorum.

5 Prensip

Kalite düzeyi yüksek kanun hazırlamak ve çıkarmak için 5 prensibe dikkat edilmesi gerekiyor:
1. Şeffaflık: Kanun yapma süreci açık, basit ve vatandaş tarafından izlenebilir ve anlaşılır olmalı.
2. Benimseme: Kanunun gerekli olduğu bakanlar, TBMM, uygulayıcılar, genel kamuoyu tarafından kabul edilmeli.
3. Hedef odaklı olmak: Çözülmek istenen toplumsal soruna odaklanılmalı, yan etkiler en aza indirgenmeli.
4. Tutarlılık: Kanun hazırlama ve çıkarma sürecinin adımları tüm kanunlar için aynı ve bilinir olmalı.
5. Orantılı olmak: Kanunî düzenlemeyle getirilen çözüm, soruna orantılı olmalı; sadece gerçekten ihtiyaç var ise yeni kanun çıkarılmalı.

Kanun Hazırlama ve Çıkarma Sürecinin Aşamaları

AB bünyesinde kanun hazırlama ve çıkarma süreci 5 aşamadan oluşuyor.

Aşama 1: Ön Hazırlık
1. Tüm bakanlar ile bakanlıkların hukukçuları başlangıçta sürece dahil edilmeli. Her bakanlıkta “Mevzuat Etkilerini İnceleme Birimi” proje ekibi olarak bulunmalı. Bu ekip TBMM “Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı” ile yakın temas halinde olmalı.
2. AB Komisyonu ve diğer paydaşlarla düzenli ve yakın temasta bulunulmalı.
3. Hazırlık çalışması, Bakanlıklar ve AB Genel Sekreterliği ile koordine edilmeli.
4. Eğer kanun tasarısı şekilleniyorsa, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra uygulanmasının etkileri (maliyet ve yararlar) )(Ön Etki Değerlendirme Raporu) üzerinde düşünülmeye başlanmalı. “Kanun çıkarmamanın bu konuda niçin yetersiz kalacağı” belirlenmeli. Etki değerlendirme raporlarının sahibi ve takipçisi konuyla ilgili ana komisyon olmalı.
5. Kanun taslağının hazırlanması için gerekecek tüm araçlara (eğitim, AB birimlerinden yönlendirme ve destek) sahip olunması sağlanmalı.

Aşama 2: Tasarının İrdelenmesi
1. Şekillenmekte olan tasarı metni dikkatle incelenmeli; hukukçular devreye sokulmalı.
2. Hükümet içi ve dışı danışma süreci başlatılmalı.
3. “Geçici Etki Değerlendirme Raporu”na göre öncelikler belirlenmeli.
4. Etkilenecek bireylerin ihtiyaçları belirlenmeli.
5. Üçüncü sektör kuruluşları ve diğer partiler ile görüşmeler yapılmalı; gerekiyorsa Brüksel’de lobicilik faaliyetleri yapılmalı.

Aşama 3: Tasarının Kabulünün Pazarlığı
1. Açık ve gerçekçi öncelikler belirlenmeli. “Kesin Etki Değerlendirme Raporu” içeriği üzerinde tüm paydaşlarla (bakanlıklar, Brüksel, üçüncü sektör kuruluşları) anlaşma sağlanmalı.
2. Tasarının gerekçesi, danışma süreci sonunda belirlenen kuvvetli argümanları içermeli.
3. Üzerinde anlaşabilmek amacıyla metinde belirsizlik bulunmasından kesinlikle kaçınılmalı. Metindeki tanımların anlamlarının mümkün olduğunca açık olması sağlanmalı.
4. Amaçların gerçekleşmesine katkı yapmak üzere AB üyesi ülkelerin yetkilileriyle görüşülmeli.

Aşama 4: Kanunun Uygulanması
1. Kanunun “az” veya “çok” uygulanmasından kaçınılmalı.
2. Bakanlar için uygulamadaki seçenekler ve riskleri hakkında detaylı bir rapor hazırlanmalı.

Aşama 5: Kanunun Uygulanmasının İzlenmesi
1. Yeni kanunun uygulanmasının izlenmesi unutulmamalı.
2. Bakanların, kanunun uygulanmasındaki sapmalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalı.
3. Basitleştirme veya değiştirmenin gerekip gerekmediği değerlendirmesi yapılmalı.

Türkiye’de Durum

AB üyeliğine hazırlanan Türkiye’mizde TBMM ve hükümet, kanun yapma ve çıkarma süreci üzerinde mutlaka yeniden düşünmeli. Gazete ve TV programlarına yansıyan haberler ışığı altında yukarıdaki süreci değerlendirirsek, bir dizi noktada hata ve eksiklik belirleyebiliyoruz. 5 prensibe de uyulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yukarıdaki süreç adımlarına daha önce ulaşılmaması, ulaşıldıysa adımlara uyulmaması üzüntü verici. Öğrenen toplum olmamızın yolu, hataya yol açan süreç adımlarında iyileştirme yapmaktan geçiyor.

9 Haziran 2017 Cuma

Birleşik Krallık Haziran 2017 Seçim Sonuçları

8 Haziran 2017 günü gerçekleşen seçimlerde tek partinin mutlak çoğunluk sağlamaması güzel bir gelişme.
Demokrasinin sağlıklı işlemesi, partiler arasındaki bağımlılığa bağlı.

26 Mart 2017 Pazar

DÜNDE TAKILI KALANLAR

Nüfusun büyük bir kısmı dünde takılı kalmış.
Bugüne geçemiyor.
Bugünü yaşamadığı için yarını düşünemiyor.
Yarın olmayınca ertesi gün de yok.
Gelecek yok.

Geleceği düşünemeyen,
dünde takılı kalmış kişi
dünyadaki yaşamla kavgalı.
Akıl ve mantıkla savaş halinde.

Onları bugüne nasıl taşırız?